Stefna Reykjanesbæjar er að hafa á að skipa hæfum og ánægðum starfsmönnum sem geta sýnt frumkvæði í störfum sínum og veitt bæjarbúum framúrskarandi þjónustu. Það er sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda sveitarfélagsins að það gangi eftir. Sú samvinna byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu.

Starfsmenn Reykjanesbæjar eru um eitt þúsund talsins. Fjölbreytileiki og stærð hópsins gerir hann færan um að takast á við krefjandi verkefni þar sem hver og einn fær tækifæri til að njóta styrkleika sína.

Vinnustaðir Reykjanesbæjar eru fjölmargir og hafa hver sitt einkenni og umhverfi. Stjórnendur á hverjum stað fara yfir umsóknir og kalla hæfa umsækjendur í viðtöl. Það skiptir miklu máli að þær upplýsingar sem umsækjendur leggja inn séu skýrar og gefi rétta mynd af hæfileikum og þekkingu hvers og eins. Gott er að hengja ferilskrá við umsóknareyðublað. Á vef Vinnumálastofnunar er hægt að nálgast góðar leiðbeingar um gerð ferilskrár.

Úrvinnsla umsókna og ráðningarferlið í heild sinni getur tekið mislangan tíma. Allir umsækjendur sem sækja um auglýst störf fá þó svör við umsókn sinni þegar ferlinu er lokið. Athugið að ekki eru send út svör við almennum umsóknum.

Fræðslusvið - Sálfræðingur

Reykjanesbær óskar eftir öflugum einstaklingi til að ganga til liðs við hóp metnaðarfullra sérfræðinga á fræðslusviði bæjarins. Rík áhersla er lögð á þróun og nýsköpun á sviði menntamála með það fyrir augum að búa börnum sem best umhverfi til að alast upp í og þroskast. Starfsfólk skólaþjónustu starfar í þverfaglegu starfsumhverfi þar sem sjálfstæð og vönduð vinnubrögð ásamt hagsmunum nemenda eru höfð að leiðarljósi.

Starfssvið:

 • Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og grunnskólum.
 • Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
 • Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
 • Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
 • Þekking á þroska og þroskafrávikum barna er æskileg.
 • Reynsla af sálfræðilegum athugunum og ráðgjöf vegna barna er æskileg.
 • Skipulagshæfni, sjálfstæði, frumkvæði og leikni í mannlegum samskiptum.
 • Hreint sakavottorð. 

Upplýsingar gefur Einar Trausti Einarsson, yfirsálfræðingur (einar.t.einarsson@reykjanesbaer.is)

Sækja um þetta starf

Garðasel - Leikskólakennari

Heilsuleikskólinn Garðasel óskar eftir að ráða leikskólakennara í fullt starf.

Um fullt starf er að ræða en æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 2. janúar 2020 næstkomandi.

er fjögurra deilda og hefur starfað samkvæmt viðmiðum Heilsustefnunnar frá 2012 þar sem markmiðin eru að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á leik, hreyfingu, næringu og sköpun í leik og starfi. Aðrar áherslur í starfi leikskólans eru læsi í víðum skilningi og stærðfræði þar sem m.a. er notast við kennsluaðferðina Leikur að læra.

Einkunnarorð skólans eru: hreyfing, virðing, næring og skapandi starf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leikskólakennaramenntun æskileg
 • Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði og faglegur metnaður
 • Samskiptahæfni og áhugi á að vinna í hóp
 • Reynsla af störfum með börnum
 • Ábyrgð og stundvísi
 • Góð íslenskukunnátta

Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur til greina að ráða starfsmann með aðra menntun eða reynslu sem nýtist í starfi.

Við hvetjum alla óháð kynjum til að sækja um.

Upplýsingar gefur Ingibjörg Guðjónsdóttir, leikskólastjóri (ingibjorg.gudjonsdottir@leikskolinngardasel.is, sími: 420-3160)

Umsóknarfrestur til: 17. desember 2019

Sækja um þetta starf

Skrifstofa stjórnsýslu - Teymisstjóri í þjónustuver

Reykjanesbær óskar eftir að ráða teymisstjóra í þjónustuver bæjarins. Við leitum að einstaklingi sem hefur mikla þjónustulund, er framsýnn og hefur brennandi áhuga á tækni og þróun. Teymisstjóri leiðir starfsmenn í þjónustuveri í innleiðingu nýjunga og nýrra lausna í deildinni og skipuleggur starf deildarinnar með það að leiðarljósi að veita framúrskarandi þjónustu.

Helstu verkefni:

 • Teymisvinna í þróun stafrænnar þjónustu
 • Veitir forystu í daglegum störfum deildarinnar
 • Veitir framúrskarandi þjónustu til íbúa og starfsmanna bæjarins
 • Er tengiliður þjónustuvers við önnur svið bæjarins

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Brennandi áhugi á tækni og þróun
 • Góð þekking á stafrænum lausnum
 • Leiðtogahæfileikar og mikil hæfni í mannlegum samskiptum
 • Frumkvæði og metnaður
 • Snyrtimennska og góð framkoma

Gildi Reykjanesbæjar eru virðing, eldmóður og framsækni og viljum við að nýr teymisstjóri endurspegli þá eiginleika.

Með umsóknum skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.

Upplýsingar gefur Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir, deildarstjóri þjónustuvers (jona.h.bergsteinsdottir@reykjanesbaer.is, sími 421-6700)

Umsóknarfrestur til: 05. janúar 2020

Sækja um þetta starf

Starf við liðveislu

Hefur þú áhuga á að starfa við liðveislu?

Markmið liðveislu er að rjúfa félaglega einangrun einstaklings, efla sjálfstæði í félagslegum samskiptum. Einnig að auka frumkvæði til sjálfsbjargar ásamt því að veita persónulegan stuðning og aðstoð. Liðveisla miðar einnig að því að styðja einstaklinginn til að njóta menningar og félagslífs að því marki sem geta hans leyfir.

Hér sækir þú um að starfa við liðveislu.

Upplýsingar gefur Freydís Aðalsteinsdóttir, félagsráðgjafi (freydis.adalsteinsdottir@reykjanesbaer.is)

Umsóknarfrestur til: 31. janúar 2022

Sækja um þetta starf

Viltu starfa hjá Reykjanesbæ? Almenn umsókn

Hér getur þú lagt inn almenna umsókn til Reykjanesbæjar.

Almennar umsóknir eru geymdar í gagnagrunni okkar í 6 mánuði. Stjórnendur leita í grunninum ef störf losna og hafa samband við þá sem eru á skrá og koma til greina. Störfin geta bæði verið full störf og hlutastörf. 

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega. 

 

 

Upplýsingar gefur Mannauðsstjóri, starf@reykjanesbaer.is

Sækja um þetta starf