Barnavernd

Tilkynningar

 

Takki Hnappur

 

Ef málið þolir ekki bið skal hafa samband símleiðis við 112. Bakvakt Barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar sinnir neyðartilvikum utan skrifstofutíma. Skrifstofutími er kl. 9:00-16:00 og hægt er að ná í Barnavernd í gegnum símanúmer Reykjanesbæjar: 421-6700.

Tilkynna skal um grun, ekki aðeins staðfestar sannanir. Leyfum börnunum að njóta vafans. Börn eiga rétt samkvæmt lögum að njóta vafans ef einhver vafi er.

Tilkynning til barnaverndarnefndar er ekki kæra heldur fremur beiðni um aðstoð fyrir viðkomandi barn eða fjölskyldu sem tilkynnandi telur að sé hjálparþurfi, sjá reglur um málsmeðferð hjá starfsmönnum barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar.

Barnavernd

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja fjölskyldur og beita úrræðum til verndar einstaka börnum þegar það á við. Með börnum er átt við einstakling undir 18 ára aldri. Barnavernd tekur ávallt mið af stefnu Reykjanesbæjar, barnaverndarlögum og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar fer með málefni barnaverndar samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Starfsmenn barnaverndar sjá um framkvæmd þjónustunnar skv. reglum um könnun og meðferð mála og framsal valds til starfsmanna barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar.

Barnavernd Reykjanesbæjar leggur áherslu á að veita barnvæna þjónustu með því að virða, vernda og framfylgja réttindum hvers barns ásamt því að veita þeim viðeigandi þjónustu, umönnun, þátttöku og vernd. Auk þess að gefa börnunum tækifæri á að tjá skoðanir sínar miðað við aldur þeirra og þroska og taka þátt í ákvarðanatöku er varðar þeirra líf. Börn eiga rétt á að alast upp í friði, öryggi og við góðar uppeldisaðstæður og vernd gegn ofbeldi og vanrækslu. Starfsmenn barnaverndar leggja því ríka áherslu á að vinna að því að bæta aðstæður barna sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu eða búa við óviðeigandi uppeldisaðstæður með því að veita foreldrum og börnum þeirra stuðning í samræmi við þarfir þeirra hverju sinni. Í því felst að hlúa að góðu samstarfi við foreldra og börn, efla getu foreldra til að takast á við uppeldishlutverk sitt svo þeir geti frekar mætt þörfum barna sinna og veitt þeim viðeigandi umönnun og öryggi. Barnavernd telur mikilvægt að þjónusta við börn og foreldra þeirra sé þverfagleg innan og milli sviða Reykjanesbæjar, ásamt því að veita stuðning sem mest í nærumhverfinu þar sem lögð er áhersla á forvarnir, almenna og sérhæfða þjónustu sem miðar að þörfum fjölskyldna í Reykjanesbæ.

Yfirfarið: 19. mars 2021

 

 • Ferli

  Tilkynning

  Í Barnaverndarlögum er kveðið skýrt á um að almenningi ber að tilkynna til barnaverndar ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stefni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Það sama á við ef grunur er um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stofnað í hættu.
  Almenningur getur óskað eftir nafnleynd gagnvart þeim sem tilkynnt er um nema sérstakar ástæður mæli gegn því.

  Tilkynningum er hægt að koma á framfæri til Velferðarsviðs Reykjanesbæjar í síma 421-6700. Utan skrifstofutíma er hægt að hafa samband við Neyðarlínuna í síma 112 sem tekur á móti barnaverndartilkynningum allan sólarhringinn.

  Könnun máls

  Starfsmenn barnaverndarnefndar taka ákvörðun innan sjö daga frá því að tilkynning berst hvort hefja eigi könnun máls eða ekki. Þessi ákvörðun er tekin fyrir á vikulegum móttöku- og greiningarfundum nema metið er svo að bregðast skuli við án tafar. Ákvörðun um að hefja könnun skal ekki tekin nema fyrir liggi rökstuddur grunur um efni tilkynningarinnar. Mál telst barnaverndarmál þegar ákveðið hefur verið að hefja könnun.  Foreldrar eru ávallt látnir vita að tilkynning hafi borist ásamt niðurstöðu móttöku- og greiningarfundar.

  Við könnun máls eru foreldrar boðnir í viðtal til að fara yfir tilkynninguna og áætlun um könnun er gerð. Leitað er eftir samvinnu við foreldra varðandi áætlunina. Undantekning á þessu verklagi er þegar barn er talið í hættu í umsjá foreldra og það er talið þjóna hagsmunum barnsins að foreldrar viti tímabundið ekki af könnunin. Í könnunarferlinu er lögð áhersla á að ræða við börnin til að tryggja að sjónarmið þeirra komi skýrt fram ásamt upplýsingum um líðan. Reynt er að hafa könnunarferlið ekki víðameiri en þörf er á en þeir þættir sem eru allan jafnan skoðaðir eru félagsleg staða og líðan barns bæði heima og í skóla, námsleg staða barna og stuðningsnet fjölskyldunnar. Að lokinni könnun er gerð greinargerð könnunar þar sem lagt er til að veita fjölskyldunni stuðning á vegum barnaverndar. Ef ekki er talin þörf á að veita stuðning er málinu lokað.

  Stuðningur barnaverndar

  Lögð er áhersla á samvinnu við foreldra og börn hvað varðar stuðningsúrræði. Barnavernd Reykjanesbæjar veitir stuðningsúrræði samkvæmt barnaverndarlögum. Stuðningsúrræði barnaverndar eru t.d. uppeldisleg ráðgjöf, tilsjón, persónulegir ráðgjafar, stuðningsfjölskylda, Tröppu samtöl fyrir börn sem búa við heimilisofbeldi,  sálfræðiaðstoð, vistun utan heimilis ofl.

 • Áfrýjun

  Samkvæmt 6. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er hægt að skjóta úrskurðum og einstökum ákvörðunum barnaverndarnefnda til úrskurðarnefndar velferðarmála. Úrskurðarnefnd velferðarmála er til húsa í Velferðarráðuneytinu í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, Reykjavík.

  Barnaverndarstofa sinnir eftirlitshlutverki gagnvart barnaverndarnefndum samkvæmt 8. gr. barnaverndarlaga. Ef aðilar eru ósáttir við meðferð einstakra mála hjá barnaverndarnefnd þá er hægt að leggja fram kvörtun til Barnaverndarstofu.  Barnaverndarstofa getur í kjölfarið aflað nauðsynlegra gagna og skýringa hjá viðkomandi barnaverndarnefnd. Ef Barnaverndarstofa metur svo, eftir að hafa kannað málið, að barnaverndarnefnd hafi ekki farið að lögum við rækslu starfa sinni skal hún leiðbeina barnaverndarnefnd um málsmeðferð og beina til hennar ábendingum um það sem betur má fara.