Tilkynning vegna grunn- og leikskóla

Leikskólabörn
Leikskólabörn

Grunnskólar – skipulag frá 3. nóvember


Þriðjudaginn 3. nóvember hefst skólastarf í grunnskólum aftur m.t.t. breyttra og hertra sóttvarnarreglna.

Foreldrar fá nánari upplýsingar frá hverjum skóla fyrir sig um tilhögun skólastarfsins en það getur verið munur milli skóla þar sem aðstæður eru mismunandi. Markmiðið er að allir nemendur fái kennslu á hverjum degi.

 Í grunninn byggist skipulagið á eftirfarandi þáttum með einstaka undantekningum:

 • Nemendur í 1.–4. bekk fá eins hefðbundið skólastarf eins og unnt er. En samkvæmt reglugerð eru þeir undanþegnir 2 metra nálægðartakmörkun sem og grímuskyldu. Ekki skulu vera fleiri en 50 nemendur í 1.–4. bekk í hverju rými.
 • Frístundaheimilin verða opin til kl. 15:30 og í boði fyrir eins marga nemendur og aðstæður leyfa í hverjum skóla. En samkvæmt reglugerð skal halda sömu hópaskiptingu nemenda í grunnskólastarfi og á frístundaheimilum þannig að ekki verði blöndun milli nemendahópa.
 • Nemendur í 5. - 10. bekk fá að minnsta kosti 2 klukkustundir á dag í skólanum. En samkvæmt reglugerð gildir 2 metra nálægðartakmörkun um nemendur í 5. - 10. bekk og ef víkja þarf frá henni ber nemendum að nota grímu. Ekki skulu vera fleiri en 25 nemendur í 5.–10. bekk í hverju rými.
 •  Heitar skólamáltíðir afgreiddar til allra nemenda. En samkvæmt reglugerð hafa mötuneyti heimild að starfa samkvæmt gildandi ákvæðum um fjöldatakmarkanir og nálægðartakmarkanir. Nemendur í 1. - 4. bekk fá mat á skólatíma en nemendur í 5. - 10. bekk fá heitan mat í sérútbúnum boxum að loknum skóladegi til að taka með sér heim.
 •  Íþróttatímar verða annað hvort kenndir utandyra eða með öðrum hætti.
 • Sundtímar verða nýttir undir aðra kennslu.
 • Samkvæmt reglugerð er grímuskylda í sameiginlegum rýmum skólanna, svo sem við innganga, í anddyri, á salerni og göngum, en þar er heimilt að víkja frá fjöldatakmörkun og reglu um blöndun hópa að því gefnu að nemendur í 5.–10. bekk og starfsfólk notist við andlitsgrímu.
 • Foreldrar og aðstandendur skulu almennt ekki koma inn í skólabyggingar nema brýna nauðsyn beri til. Stjórnendum grunnskóla er heimilt að krefja foreldra, þurfi þeir að koma inn í skólabyggingu, um að nota andlitsgrímur.
 • Við biðjum foreldra um að sjá til þess að nemendur mæti með grímu í skólann á morgun og alla daga á meðan á þessu ástandi varir.

Við hvetjum alla til þess að gæta að persónulegum smitvörnum, minnum á mikilvægi handþvottar og notkun spritts. Við erum í þessu saman.

 


  

Leikskólar – skipulag frá 3. nóvember


Ný reglugerð heilbrigðisráðherra um takmörkun á skólastarfi vegna hertra sóttvarnaaðgerða tekur gildi þriðjudaginn 3. nóvember. Sett er það markmið að sem minnst röskun verði á starfi leikskóla.

Eftirfarandi eru helstu atriði reglugerðarinnar varðandi leikskólastarf:

 • Ekki skulu vera fleiri en 50 leikskólabörn í hverju rými. 
 • Leikskólabörn eru undanþegin 2 metra nálægðartakmörkun. 
 • Ekki skulu vera fleiri en 10 fullorðnir einstaklingar í hverju rými.
 • Starfsfólk skal halda 2 metra nálægðartakmörkunum sín á milli og sé það ekki hægt skal starfsfólk nota andlitsgrímur. 
 • Skipulagt íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf barna á leikskólaaldri er óheimilt, jafnt innan og utan leikskóla. 
 • Foreldrar skulu almennt ekki koma inn í skólabyggingar nema brýna nauðsyn beri til.
 • Foreldrar þurfa að bera andlitsgrímu þegar þeir koma með börnin á morgnana og sækja síðdegis.
 • Foreldrar eru beðnir um að lágmarka viðverðu og stoppa ekki í fataklefa.
 • Haldið verður áfram að skila börnum á útisvæði, ýmist öllum hópnum eða hluta hans.
 • Foreldrar eru beðnir um að halda börnum sínum heima ef þau eru með flensulík einkenni.

Foreldrar eru hvattir til að hafa samband við kennara í gegnum síma eða samskiptaforritið Karellen til að ræða hagi og líðan barna sinna. Einnig má benda foreldrum á að snúa sér til stjórnenda leikskólans hafi þeir spurningar varðandi útfærslu reglugerðarinnar í leikskólastarfinu.

Við hvetjum alla til þess að gæta að persónulegum smitvörnum, minnum á mikilvægi handþvottar og notkun spritts. Við erum öll í sama liði og ef allir leggjast á eitt næst árangur.

Important announcement regarding preschools and primary schools 

Primary schools – plan from Tuesday, 3rd November.

Tuesday, 3rd November, schools will open again with regard to the new rules from the Ministry of Health to prevent COVID-19.

Parents will get detailed information from their respective school about how the school will be planned, but it may differ between schools where the circumstances are different. The goal is that all students will receive instruction every day.

The arrangement is based on the following factors with a few exceptions:

 • The school day will be as conventional as possible for students in the 1st-4th grade. In accordance with regulations, they are exempt from the 2-meter social distancing rule and are not required to wear a face mask. A maximum of 50 students in 1st-4th grade may be together in the same area.
 • After-school leisure centers will be open until 15:30 and provided for as many students as conditions allow for in each school. In accordance with regulations, the same group divisions shall be observed among students in schools and after-school leisure centers, so students will not mix between groups.
 • Students in grade 5-10 get at least 2 hours a day in school. In accordance with regulations, students in grades 5-10 are required to observe the 2-meter social distancing rule; where this is not possible, they will be required to wear a face mask. A maximum of 25 students in grade 5-10 may be together in the same area.
 • Warm school meals will be served to all students. In accordance with regulations, canteens can operate within current restrictions on group sizes and social distance regulations. Students in grades 1-4 will receive food during school hours, while students in grades 5-10 will receive warm meals in specially equipped boxes at the end of the school day to take home.
 • Sport class will either be taught outside or by other means.
 • Swimming classes will be used under other classes.
 • In accordance with regulations, its mandatory to wear a face mask in common school areas, such as the entrance, in the lobby, in the bathroom and in the hallways. The rules on group sizes and mixing of groups may be set aside in common areas in schools, providing that students in grades 5-10 and the staff wear face masks.
 • Parents and guardians should generally not enter school buildings unless necessary. Primary school administrators may require parents to use face masks if they need to enter the school building.
 • We ask parents to make sure that students come to school with face masks tomorrow and every day during this situation.
 • We encourage everyone to take care of personal infection control, remind the importance of handwashing and sanitize our hands. We´re in this together.

 

Preschools - plan from Tuesday, 3rd November.

A new regulation from the Minister of Health laying down restrictions in schools as part of the response to the COVID-19 pandemic takes effect from the 3rd November 2020. The goal is to minimize the disruption to the work of preschools.

 

The following are the main points of the regulation regarding preschool activities:

 • A maximum of 50 children are permitted in each separate area.
 • The 2-meter social distancing rule does not apply to preschool children.
 • A maximum of 10 adults may be together in the same area
 • Staff must maintain a social distance of 2 meters from each other; where this is not possible, they are required to wear face masks.
 • Organized sports, youth, and leisure events involving preschool-age children are not permitted either inside or outside the preschool premises.
 • Parents and guardians should generally not enter school buildings unless necessary
 • Parents need to wear a face mask when bringing their children in the morning and picking them up in the afternoon.
 • Parents are asked to minimize attendance and not to stop in the changing room.
 • The delivery of children to the outdoor area will continue, either the whole group or part of it.
 • Parents are asked to keep their children at home if they have flu-like symptoms.

Parents are encouraged to contact the teacher by telephone or the communication channel Karellen to discuss their children´s well-being. Parents can also contact the preschool management if they have questions regarding the implementation of the regulation in the preschool work.

We encourage everyone to take care of personal infection control, remind the importance of handwashing and sanitize our hands. We´re in this together.

(PL)Ogłoszenie dla uczniów i opiekunów zarejstrowanych w pszedszkolach i szkołach podstawowych

Szkoły podstawowe - organizacja od 3 listopada

We wtorek 3 listopada zostaną wznowione zajęcia w szkołach podstawowych w odniesieniu do zmienionych i bardziej rygorystycznuch zasad kontroli zakażeń. Rodzice otrzymają dodatkowe informacje z każdej szkoły na temat organizacji pracy szkolnej, ale mogą zaistnieć różnice między szkołami, jeśli okoliczności są inne.
Celem jest, aby wszyscy uczniowie otrzymali codziennie naukę.

Zasadniczo organizacja opiera się na następujących czynnikach:

 • Uczniowie w 1. - 4. klasy otrzymują tradycyjne zajęcia szkolne. Nie powinno być więcej niż 50 uczniów w każdym pomieszczeniu.
 • Świetlica będzie otwarta do 15:30 i dostępna dla tylu uczniów, na ile pozwalają na to warunki w każdej szkole.
 •  Uczniowie klas 5 – 10 uzyskaskają co najmniej 2 godziny dziennie w szkole. Nie powinno być więcej niż 25 uczniów w każdym pomieszczeniu.
 • Ciepłe posiłki szkolne serwowane wszystkim uczniom. Uczniowie klas 1- 4 otrzymają jedzenie w czasie szkolnym. Uczniowie klas 5- 10 otrzymają, na koniec dnia szkolnego, gorące jedzenie w specjalnie wyposażonych pudełkach do zabrania do domu.
 • Zajęcia sportowe będą prowadzone zarówno na zewnątrz lub w inny sposób.
 • Lekcje pływania zostaną wykorzystane do innych zajęć.
 • Zgodnie z rozporządzeniem maski obowiązkowe są we wspólnych przestrzeniach szkół, jak przy wejściu, w holu, w toaletach i na korytarzach.
 • Rodzice i krewni zasadniczo nie powinni wchodzić do budynków szkolnych, chyba że istnieje pilna potrzeba.
 • Prosimy rodziców, aby uczniowie przychodzili do szkoły z maską jutro i codziennie w tej sytuacji.

Zachęcamy do dbania o kontrolę zakażeń osobistych, przypominamy o tym jak ważne jest mycie rąk. Jesteśmy w tym razem.

Przedszkola - organizacja od 3 listopada

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia pracy w szkole z powodu ostrzejszych środków kontroli choroby wejdą w życie we wtorek 3 listopada. Celem jest zminimalizowanie zakłóceń w pracy przedszkoli.

Poniżej przedstawiono główne punkty regulacji dotyczących działalności przedszkola:

 • Nie powinno być nie więcej niż 50 dzieci w każdym pomieszczeniu.
 • Ograniczenia odległości nie dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Nie powinno być nie więcej niż 10 osób dorosłych w każdym pomieszczeniu.
 • Jeśli nie jest możliwe zapewnienie ograniczenia odległości do 2 metrów, powinni pracownicy używać masek.
 • Zorganizowane zajęcia sportowe, młodzieżowe i rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym nie są dozwolone zarówno w przedszkolu, jak i poza nim.
 • Rodzice nie powinni wchodzić do budynków szkolnych, chyba że istnieje pilna potrzeba.
 • Rodzice powinni nosić maskę kiedy  przeprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola.
 • Rodzice proszeni są o zminimalizowanie obecnośc i nie zatrzymywanie się w szatni.
 • Rodzice proszeni są o trzymanie dzieci w domu, jeśli mają objawy grypy.

Zachęcamy rodziców do kontaktowania się z nauczycielem telefonicznie lub za pośrednictwem programu komunikacyjnego Karellen w celu omówienia dobra dzieci. Rodzicom można również doradzić kontakt z dyrekcją przedszkola, jeśli mają pytania dotyczące realizacji przepisów w pracy przedszkola.

Zachęcamy do dbania o kontrolę zakażeń osobistych, przypominamy o tym jak ważne jest mycie rąk. Jesteśmy w tym razem.