Eingöngu verður mögulegt að ganga inn um aðalinngang ráðhússins.

Í framhaldi af ákvörðun yfirvalda um að herða aðgerðir í baráttunni við Covid 19 heimsfaraldurinn hélt neyðarstjórn Reykjanesbæjar fund í dag þar sem ákveðið var að stíga nokkur skref til baka.   

Takmörkun á fjölda sem kemur saman miðast við 100 manns. Tveggja metra reglan verður innleidd aftur og er nú skylda en ekki val. Ef ekki er hægt að virða 2 metra er skylda að vera með grímur og hanska.   

Deildir og vinnustaðir Reykjanesbæjar eru hvattir til að efla sóttvarnir, hafa nóg af spritti, hönskum og nota grímur sem hægt er að nálgast í þjónustuveri Ráðhússins. Aðrir vinnustaðir og fyrirtæki í Reykjanesbæ eru hvött til þess sama.   

Tveggja metra reglan verður innleidd á sundstöðum og þess gætt að ekki fleiri en 100 fullorðnir einstaklingar verði í sundi í einu (börn fædd 2005 eða síðar eru undanskilin).   

Íþróttafélögin Njarðvík, Keflavík og ÍRB, hafa verið upplýst um tilmæli til íþróttahreyfingarinnar um að öllum íþróttaviðburðum fullorðinna, þ.e. þeirra sem fæddir eru 2000 og fyrr, verði frestað um viku eða til 10. ágúst.  

Góð staða er á vinnustöðum Velferðarsviðs varðandi sótthreinsun og fjarlægðartakmörk. Rifjaðar verða upp fyrri aðgerðaráætlanir ef til frekari skerðinga kemur.   

Dagdvöl aldraðra, Selinu, verður lokað fyrir utanaðkomandi gesti. Bílstjórar eru beðnir um að hringja á undan sér en koma ekki inn í húsið.  

Dagdvöl aldraðra á Nesvöllum verður lokað fyrir utanaðkomandi gesti inn í dagdvölina. Matartími hjá skjólstæðingum dagdvalar verður kl. 11:30 eins og áður í salnum en fyrir almenning frá kl 12:00. Búið er að skerpa á sóttvörnum og því verður haldið áfram.   

Verið er að skoða hvernig unnið verður með tveggja metra regluna í dagdvölum aldraðra en samráðshópur um starfsemi hjúkrunarheimila og dagdvala í COVID faraldri mun funda á föstudag og koma á framfæri leiðbeiningum í kjölfar fundarins.   

Búið er að færa til borð í Ráðhúskaffi þannig að hægt sé að virða 2 metra reglu. Fyllt verður á sprittstöðvar í Ráðhúsinu og aðgengi að hönskum og grímum tryggt.   

Fjarlægðartakmörk í þjónustuveri verða tryggð.   

Farið verður fram á grímuskyldu í almenningsvögnum og sömu reglum og varúðarráðstöfunum sem gilda hjá Strætó í Reykjavík fylgt.   

Einn inngangur verður opin í DUUS Safnahúsum, spritt, hanskar og grímur í boði og talið verður inn. Sama mun gilda í Rokksafnið og Hljómahöll.   

Tryggt verður að hægt verði að viðhafa 2 metra reglu við afgreiðsluborð í Bókasafni. Þar verða einnig spritt, grímur og hanskar aðgengilegar. Sófasvæði á bókasafni verður lokað.    

Ef grunur er um smit þá er nauðsynlegt að hafa samaband í síma 1700 eða í gegnum netspjallið á heilsuvera.is

Það er mikilvægt að þú farir ekki í eigin persónu á læknvakt eða á heilsugæslustöð ef grunur er um smit. 

Neyðarstjórn hvetur fólk til að halda vöku sinni og virða tilmæli stjórnvalda.  

English Version

A few steps back 

Following the authorities' decision to step up the fight against the Covid 19 pandemic, the Reykjanesbær Emergency Board held a meeting yesterday where it was decided to take a few steps back. 

The public gatherings of more than 100 is now banned. The two-meter distance rule will be reintroduced and is now required but not an option. If it is not possible to respect the  two- meters rule, it is mandatory to wear masks and gloves. 

Reykjanesbær's departments and workplaces are encouraged to develop actions to strengthen disease control, have plenty of hand sanitizers, gloves and face masks, which are available at the town hall service center. Other workplaces and companies in Reykjanesbær are encouraged to do the same. 

The two-meter distance rule will be applied in swimming pools and ensured that no more than 100 people are in the swimming pool at the same time. (children born in 2005 or later are excluded). 

All  sports clubs of Njarðvík, Keflavík and ÍRB have been informed of these recommendations to the sports community, that all adult sports events, i.e. of those born in 2000 and earlier, will be postponed for a week or until August 10. 

The Welfare Department's workplaces are well positioned regarding disinfection and distance limits. Previous action plans will be reviewed in the event of further reductions. 

The day care for the elderly in Selið, will be closed for outside guests. Drivers are asked to call ahead of time  and not enter the house. 

The day care center for the elderly in Nesvellir will be closed to outside guests. Lunch time for day care clients will be at 11:30 am, in the hall as it was before but for the public from 12:00 am. Epidemiological protection will be strengthened and extended. 

Currently, it is being examined how the two-meter rule will be administered for the day care for the elderly, but the consultation group on the activities of nursing homes and day care in the COVID-19 epidemic will meet on Friday and present guidelines after the meeting. 

Tables hashave been moved in Ráðhúskaffi to make sure the two-meter rule can be respected. All hand sanitizer stations are refilled and checked regularly in the Town Hall. Access to gloves and masks will be made available. 

Social distance limits in customer service area will be ensured. 

Wearing a mask will be requred in the public transportation, the same rules and precautions will be followed as at Strætó in Reykjavík. 

DUUS houses will only use one entrance and exit in addition to limiting the number of guests to 100. Hand sanitizers, gloves and face  masks will be available. The same will apply to the Rock Museum and Hljómahöll. 

Wersja Polska

Kilka kroków w tył

Wskutek decyzji Władz w sprawie intensyfikacji działań w walce z pandemią COVID-19, Rada Nadzwyczajna Reykjanesbær odbyła dziś posiedzenie, podczas którego zdecydowano cofnąć się o kilka kroków w kwestii znoszenia obostrzeń.

Limit osób uczestniczących w zgromadzeniach wynosi 100 osób. Przywrócona zostaje zasada konieczności zachowania dwóch metrów dystansu. Jeśli w danym przypadku nie jest możliwe zachowanie odległości dwóch metrów, wówczas obowiązkowe jest noszenie maseczki i rękawiczek. Punkty obsługi i miejsca pracy działające przy Reykjanesbær zachęca się do wzmocnienia środków zapobiegawczych, w tym zaopatrzenia w płyny do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki, które można nabyć w Ratuszu. Inne miejsca pracy i firmy również zachęca się do podjęcia tych działań.

Zasada dwóch metrów będzie obowiązywała także na basenach, przy czym jednocześnie w basenie przebywać może nie więcej niż 100 osób dorosłych (z wyłączeniem dzieci urodzonych w lub po 2005 roku). Kluby sportowe Njarðvík, Keflavík i ÍRB zostały poinformowane o obowiązujących je obostrzeniach, a wszystkie wydarzenia sportowe dorosłych, urodzonych w roku 2000 lub wcześniej zostają przesunięte o tydzień lub do 10 Sierpnia.

Miejsca pracy Wydziału Opieki Społecznej są dobrze zorganizowane w kwestii dezynfekcji i zachowania bezpiecznego dystansu. W przypadku kolejnych restrykcji, wcześniejsze plany działania zostaną poddane ponownej analizie.

Ośrodek opieki dla osób starszych w Selið zostanie zamknięty dla odwiedzających.. Kierowcy proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny oraz niewchodzenie do budynku.

Ośrodek opieki dla osób starszych w Nesvellir zostanie zamknięty dla odwiedzających. Obiady dla mieszkańców ośrodka będą wydawane o godzinie 11.30 w holu tak jak dotychczas, zaś dla pozostałych osób od godziny 12.00. Środki przeciwdziałania epidemiologicznego zostaną wzmocnione i rozszerzone.

Obecnie trwa ustalanie zasad zachowania dwu-metrowego dystansu w przypadku opieki dla osób starszych, a wszelkie zalecenia i zasady zostaną ogłoszone w piątek.

Stoliki w kawiarni Ráðhúskaffi zostały rozmieszczone tak, by możliwe zostało zachowanie dwu-metrowego dystansu. Wszystkie dyspenzery środka dezynfekującego do rąk są regularnie sprawdzane i uzupełniane w Ratuszu. Dostępne będą maseczki i rękawiczki ochronne.

W strefie obsługi klienta zadbano o zachowanie odstępu.

Korzystając z transportu publicznego konieczne jest używanie maseczki. Dla komunikacji publicznej zostają wdrożone te same zasady i środki zapobiegawcze, które mają zastosowanie w Strætó Reykjavík.

W budynkach DUUS w użyciu będzie tylko jedno wejście i jedno wyjście, celem kontroli ilości osób jednocześnie w nich przebywających (maksylanie 100). Płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne i rękawiczki będą dostępne. Te same zasady dotyczą Muzeum Rocka i Hljómahöll.

W recepcji Biblioteki zadbano o zachowanie odstępu 2 metrów. Płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne i rękawiczki będą dostępne. Sofa w Bibliotece zostanie zamknięta.

Rada Nadzwyczajna Reykjanesbær zachęca wszystkich do zachowania czujności i stosowania się rządowych wytycznych.